×
×

5-locaties programma

Landelijk is besloten om tegen 2038 een einde te maken aan de opwekking van elektriciteit uit steenkool. Vanuit het oogpunt van klimaatbescherming moet deze stap worden toegejuicht. Tegelijkertijd is het echter de taak om de huidige structurele verandering in de centrales actief en duurzaam vorm te geven. Voor de Metropool Ruhr betekent het einde van de kolengestookte elektriciteitsopwekking een verlies van miljoenen aan toegevoegde waarde en het verlies van enkele duizenden gekwalificeerde banen. Dit proces treft de vijf locaties in Duisburg, Gelsenkirchen, Herne, Hamm en het district Unna op bijzondere wijze vanwege hun economische structuur. Daarom worden deze locaties ondersteund met middelen uit de Coal Regions Investment Act.

Het projectbureau ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van concrete projectschetsen. De respectieve actiebehoeften worden samen geanalyseerd. Projectideeën zijn gekwalificeerd. De regionale aanpak versterkt het duurzame effect. Dit geeft de regio de kans om proactief vorm te geven aan structurele veranderingen en uitdagingen om te zetten in kansen.

Het projectbureau voor het programma met 5 locaties werd bij Business Metropole Ruhr opgericht om dit iteratieve proces te coördineren. Dit bureau ondersteunt het projectkwalificatieproces en dient als contactpersoon voor alle belanghebbenden bij het proces. Om het kwalificatieproces zo goed mogelijk te organiseren is in nauwe samenwerking met agiplan GmbH een regionaal actieconcept voor de vijf locaties ontwikkeld. Dit dient als basis voor het bepalen van geschikte projectbenaderingen. Bovendien werd in nauwe samenwerking met RWI - Leibniz Instituut voor Economisch Onderzoek een wetenschappelijk indicatorsysteem ontwikkeld. Dit draagt bij tot een zo objectief mogelijke evaluatie van de projecten en is dus bedoeld om structurele veranderingen toekomstgericht vorm te geven.

 

 

 

Actiegebieden van het 5-locaties programma

Het doel van het programma voor vijf locaties is het verlies aan toegevoegde waarde en banen te compenseren en de structurele verandering op de locaties op lange termijn positief vorm te geven door middel van gerichte investeringen. Daartoe wordt gezocht naar innovatieve projecten op de vijf actiegebieden. Deze zijn in detail:

Duurzame en gerichte landinrichting

Als polycentrische agglomeratie kampt de Metropool Ruhr met een aanzienlijk grondgebrek. Voor economische groei zijn echter commerciële en industriële locaties nodig. Deze moeten hoofdzakelijk worden ontwikkeld op oude industrieterreinen om de klimaatbeschermings- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Met name aan brownfields kleven echter ook ontwikkelingsbeperkingen. Het projectbureau van het 5 Sites-programma ondersteunt het onderzoek en de ontwikkeling van het omschakelingspotentieel.

Intermodaal en nieuwe mobiliteit

Zonder een gezamenlijke inspanning om een duurzaam mobiliteitssysteem te creëren, zal de Metropool Ruhr haar huidige en toekomstige potentieel voor meer groei niet kunnen waarmaken. Daarom ondersteunt het projectbureau gemeenten om samen met partners concepten te ontwikkelen om de goederen- en personenmobiliteit van de toekomst te realiseren.

Energie- en klimaatbescherming - geïntegreerd in de economie

De energiebron steenkool en de daaruit voortvloeiende kolen- en staalindustrie hebben het Ruhrgebied lange tijd gevormd. De verblindende industriële kern wordt steeds grondstofzuiniger en klimaatvriendelijker, en blijft zo klaar voor de toekomst. Het projectbureau 5-StandorteProgramm wil projecten stimuleren die hierop aansluiten. De uitdaging om van de industriële kern een wereldleider te maken op het gebied van efficiënt gebruik van hulpbronnen en digitalisering is een kans voor het Metropole Ruhrgebied. Net als in de technische milieubescherming kan zij een voortrekkersrol vervullen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en nieuwe produktieprocédés.

Verdere ontwikkeling van het innovatiesysteem

Eerdere successen bij de transformatie van de Metropool Ruhr hebben aangetoond dat nieuwe en bestaande innovatienetwerken alleen kunnen worden gecreëerd en in stand gehouden met uitstekende innovaties over de hele linie en aan de top van de economie. Met deze consequente aanpak kan de economie in de Metropool Ruhr worden versterkt door toepassing van hoogwaardig onderzoek en ontwikkeling. Het projectbureau 5-LocatiesProgramma helpt deze weg naar succes te versterken door een consistente groeikoers te beschrijven. In dit verband is het van belang de gebieden die cruciaal zijn voor een klimaatvriendelijke, hulpbronnenefficiënte en gedigitaliseerde economie uit te breiden.

 

Onderwijs in de waardeketen

De uitdaging om het regionale onderwijssysteem te optimaliseren voor een post-fossiele en digitale economie moet door elk van de vijf locaties worden aangegaan. De nadruk ligt minder op de structuren van het onderwijssysteem zelf, maar meer op het vermogen om mensen zo goed mogelijk op te leiden en te kwalificeren. Het Metropole Ruhrgebied profiteert van de hoge dichtheid van opleidings- en onderzoekslocaties. Het 5-locatieprogramma ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van concepten en strategieën voor de transformatie naar een veerkrachtige regionale economie.

 

Monitoring van het 5-locaties programma

Bovendien zijn er twee instanties die het proces begeleiden. Het gaat met name om de Strategische Adviesraad en de Raad voor structurele versterking. Beide organen bestaan uit hooggekwalificeerde vertegenwoordigers van politiek, bestuur, bedrijfsleven, wetenschap en NGO's en vertegenwoordigen dus een breed spectrum van belanghebbenden.

Terwijl de strategische adviesraad voornamelijk onderhandelt over fundamentele kwesties van het financieringssysteem, is de raad voor structurele versterking actief betrokken bij de kwalificatie en selectie van projecten, zodat de gefinancierde projecten op brede steun kunnen rekenen.

Het financieringsbereik van de Wet Investering Kolenregio's omvat de vijf kernlocaties, maar kan onder bepaalde voorwaarden in overleg met deze gemeenten ook naburige gemeenten omvatten. Daarom biedt dit programma een unieke kans voor de hele regio. De focus van het financieringsrichtsnoer op innovatieve en duurzame projecten draagt daartoe bij, en hier kan geleidelijk een ingrijpende verandering in gang worden gezet.

 

Neem contact op met

Jörg Kemna
Hoofd
Structuurbeleid & Subsidies, Groeimarkten
Bevoegd ondertekenaar
Telefoon: +49 201 632488-75
kemna@business.ruhr

Neem contact op met

Michael Kubica
Projectleider
Structuurbeleid en financiering
Telefoon: +49 201 632488-16
Fax: +49 201 632488-99
kubica@business.ruhr

Neem contact op met